Renacimiento, barroco y clasicismo

Arquitectura
978-84-460-0317-5
CASTELLANO
392
240cm
170cm
AKAL ARQUITECTURA
-5%
35,00 €
33,25 €

Akal Editor escomenza, con iste volume de Teoría nacionalista, a publ icación da Obra Completa de Vicente Risco.Hastra o de agora, o gran po lígrafo galego soio era coñecido de forma parcial e moitos dos seus te xtos víanse arrodeados de inxusto esquecemento. Os anacos da súa obra publicada -narrativa galega, Leira, a súa incursión no teatro, e pouco máis-, con seren importantes, non abranguen máis ca un chisco do seu labor.Outros textos, publicados nesta ou naqueloutra revista, moitas v eces en boletíns especializados, eran xa material de heroteca. E, nemb argantes, ó marxe do xuicio ideolóxico que nos mereza, o traballo de R isco -etnñografo, historiador, ensayista de múltiples rexistros, orfeb re habelencioso da lingua galega- non ten desperdicio.Francisco Javier Bobillo, ún dos escasos homes que coñecen a fondo a obra risquiana, a rrecadóu para iste tomo e prologóu os traballos máis importanes do teó rico nacionalista; textos imprescindibles para achegármonos á figura d e Risco e textos que configurar o esquelete ideolóxico do nacionalismo galego nunha etapa que empeza no ano 1916 -anque Risco incorporaráse un pouco despóis. E remata cando escomenzan a ladra-los fusiles. Compl etámo-lo volumen cunha introducción de Fernando Salgado -Vicente Risco (1884-1963): Cinco tempos duna biografía-, que pretende ser un acerca mento a intres fundamentales na vida do mestre galeguista. Fernando S algado é tamén o autor dea biliografía, a máis exhaustiva, que nós sab íamos, de cantas se teñen ofrecido.